Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych
Łódź, 4 - 5 kwietnia 2016 r.
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

 

Miejsce i data

4-5.04.2016


Tobaco Hotel
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

Aktualności

Referaty zgłoszone na konferencję po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane alternatywnie w następujących czasopismach naukowych:

1)    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (10 pkt MNiSW)

2)    e-mentor (9 pkt MNiSW)

3)    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (8 pkt MNiSW)

4)    Studia Prawno-Ekonomiczne (7 pkt MNiSW)

5)    Folia Oeconomica (6 pkt MNiSW)

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (7 pkt MNiSW)
Wymogi edytorskie

1. Artykuł powinien zawierać od 20 do 30 tys. znaków ze spacjami. 

2. Artykuł powinien zostać przesłany w wersji elektronicznej przez stronę internetową konferencji  (zakładka „Zgłoszenie referatu”).

3. W odnośniku do nazwisk zamieszczonych przy tytule artykułu prosimy o podanie afiliacji autorów tekstu wraz ze stopniem albo tytułem naukowym.

4. Format pliku zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007 lub nowszym.

5. Krój czcionki: Times (New Roman), rozmiar tekstu podstawowego: 12 punktów.

6. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami): 1,5 wiersza.

7. Wcięcia akapitowe: 0,6 cm (bez odstępu pomiędzy akapitami).

8. Tekst w tabelach, rysunkach, przypisach, spisie literatury, streszczeniu: 9 punktów.

9. Rysunki, tabele powinny być przygotowane w formie gotowej do druku, bez kolorów, z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej. RYSUNKI I TABELE NIE MOGĄ BYĆ SKANOWANE. Numeracja ciągła, tytuł i numer nad rysunkiem, tabelą, źródło pod rysunkiem, tabelą, od lewego brzegu – czcionka: 9 punktów.

10. Rysunki, tabele należy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu (jak najbliżej odwołań).

11. Przypisy bibliograficzne i przedmiotowe u dołu strony, według wzoru:

  F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, PWE, Warszawa 1992, s. 187.
  Ibidem s. 234.
  B. Wawrzyniak, Nadzór korporacyjny: Perspektywa badań, „Organizacja i Kierowanie”, 2000, nr 2, s. 22-23.
 
B. De Wit, R. Meyer, Strategy, Process, Content, Contex, An International Perspective, International Thomson Business Press, 1998, [cyt. za:] I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltex, Warszawa 1999, s.42.
  M. Marcinkowska, Rola komisji ds. audytu w nadzorze, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, s. 369.
  F. Braudel, Kultura..., op. cit., s. 18.
  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o rachunkowości (Dz.U. 2003, Nr 49, poz. 408) art. 55.
  www.mf.gov.pl/index.php?const=3; stan na dzień 10.10.2011r.

12. Wykaz pozycji bibliograficznych obejmujący wyłącznie prace powołane w treści artykułu na końcu wg porządku alfabetycznego, według wzoru:
Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, PWE, Warszawa 1992.
De Wit B., Meyer R., Strategy, Process, Content, Contex, An International Perspective, International Thomson Business Press, 1998, [cyt. za:] Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltex, Warszawa 1999.
www.mf.gov.pl/index.php?const=3; stan na dzień 10.10.2011.
Marcinkowska M., Rola komisji ds. audytu w nadzorze, [w:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o rachunkowości (Dz.U. 2003, nr 49, poz. 408).
Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: Perspektywa badań, „Organizacja i Kierowanie”, 2000, nr 2.

13. Streszczenie artykułu o objętości do 20 wierszy w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu należy umieścić na końcu tekstu.


SZABLON PUBLIKACJI DLA AUTORÓW 

Partnerzy